Všeobecné podmínky

pro pobyty v rekreačním objektu BESKYDKA

v Mostech u Jablůnkova č.p. 36

1. Tyto všeobecné smluvní podmínky upravují smluvní vztahy mezi majitelem chaty Beskydka, p.Helena Neugebauerová, Na Prachovníku 1259/31, Opava 6, Ič: 62 29 26 41 (dále jako pronajímatel) a ubytovanými zákazníky (dále jako nájemci).

2. Smluvní vztah mezi pronajímatelem a nájemcem vzniká připsáním zálohy na účet pronajímatele. Za smluvní závazky dalších ubytovaných hostů skupiny v objektu odpovídá osoba, která objednala ubytování a uhradila smluvenou zálohu.

3. Objednávku ubytování přijímá pronajímatel jen v písemné podobě prostřednictvím emailu, nebo on-line rezervací. Po písemném potvrzení objednávky a odsouhlasení termínů uhradí nájemce do pěti dnů zálohu na účet pronajímatele, pokud se nájemce s pronajímatelem nedohodnou jinak. Připsáním zálohy na účet pronajímatele se stává objednávka závaznou dle těchto smluvních podmínek. Záloha se hradí ve výši 50% dohodnuté částky z ceny za ubytování. V případě, že nebude záloha za ubytování uhrazena ve stanovené lhůtě, uvolní pronajímatel dohodnutý termín k pronájmu dalšímu zájemci.

4. Při převzetí objektu k užívání uhradí nájemce zbývající částku za ubytování (50% dohodnuté částky), pokud již celou částku neuhradil na účet pronajímatele. V případě, že nájemce nepřevezme objekt v dohodnutém termínu, považuje se záloha za rezervační poplatek a nebude nájemci navrácena. V případě, že nájemce ze svého rozhodnutí ukončí, nebo přeruší svůj pobyt před sjednaným termínem odjezdu, nevzniká nájemci nárok na žádnou kompenzaci za zaplacenou cenu pobytu, ani na její poměrnou část. Změnu dohodnutých termínů zahájení a ukončení pobytu je možné provést pouze po dohodě obou smluvních stran.

5. Stornovací podmínky: Při zrušení rezervace: 35 a více kalendářních dnů před nástupem je záloha vratná zcela 14-34 kalendářních dnů před nástupem je záloha vratná ve výši 50%, 14 a méně kalendářních dnů před nástupem je záloha nevratná. Za okamžik odstoupení se považuje den doručení Oznámení o zrušení rezervace pronajímateli (písemně nebo el. poštou).

6. Cenu za energie (plyn elektřina,voda) hradí nájemce po ukončení pobytu (dle skutečné spotřeby) při předání objektu zpět pronajímateli, nebo jemu pověřené osobě. Odečty provedou společně pronajímatel s nájemcem na začátku a ukončení pobytu. V objektu je měření plynu a elektřiny zvlášť pro 1.NP a zvlášť pro 2.NP společně s 3.NP, takže v případě, že má nájemce pronajatý celý objekt, provedou se odečty dvou plynoměrů a dvou elektroměrů.

7. Nájemce si může za poplatek u pronajímatele zapůjčit ložní prádlo (povlak deky, povlak polštáře a prostěradlo) Toto ložní prádlo uhradí dle požadovaného počtu nájemce při převzetí objektu. Pronajímatel mu požadovaný počet ložního prádla předá po uhrazení poplatku. Použité, vysvlečené, nepoškozené ložní prádlo vrátí nájemce v plném počtu pronajímateli, nebo jemu pověřené osobě před opuštěním objektu. V případě, že si nájemce nezapůjčí ložní prádlo je povinen použít vlastní ložní prádlo. V žádném případě není možno používat přikrývky, polštáře a matrace bez použití ložního prádla.

8. K parkování vozidel využije nájemce k tomu určenou plochu vedle objektu. Za zaparkovaná vozidla, ani za jakékoliv předměty v nich umístěné, nenese pronajímatel žádnou odpovědnost, jelikož se jedná o prostor veřejně přístupný. K venkovnímu posezení je určen prostor naproti vstupních dveří do objektu, kde je umístěna pergola, ohniště, dětské pískoviště a houpačky.

9. V celém objektu platí přísný zákaz kouření, používání otevřeného ohně (vyjma plynových varných desek a krbu), odhazování nedopalků cigaret v okolí objektu mimo k tomu určená místa, svévolné navyšování osob v objektu na nocleh, úmyslné poškozování, nebo ničení pronajatých prostor, nebo jeho zařízení, obtěžování ostatních nájemců a majitelů okolních nemovitostí nadměrným hlukem po 22:00 hod, používání veškeré zábavní pyrotechniky v objektu a jeho okolí (vyjma 31.12).

10. Nájemce nesmí nechávat děti bez dozoru v objektu ani v jeho okolí. Za jejich bezpečnost a jimi způsobené škody zodpovídají vždy rodiče, nebo jejich zákonní zástupci. Při každém opuštění objektu je nájemce povinen celý objekt uzamknout, včetně uzavření oken. Všichni ubytovaní jsou povinni v celém objektu používat vlastní domácí přezůvky (vyjma sklepních prostor). Bez souhlasu pronajímatele objektu je zakázáno přemísťování nábytku a ostatního vybavení objektu. Nájemce je povinen udržovat v celém objektu a jeho bezprostředním okolí pořádek.

11. Pronajímatel objektu, nebo jím pověřená osoba, je oprávněn s okamžitou platností ukončit pobyt nájemci, i ostatním ubytovaným osobám ve skupině, v případě hrubého porušení těchto smluvních podmínek. Za hrubé porušení těchto smluvních podmínek se považuje nedodržení pravidel stanovených v článcích 9.a 10. těchto smluvních podmínek. V tomto případě nemá nájemce, ani nikdo z ostatních ubytovaných nárok na jakoukoliv náhradu.

12. Objekt se pronajímá jako celek, nebo je možno pronajmout pouze jeho část. Část 1. se nachází v 1.NP a je zde umístěn jeden čtyřlůžkový pokoj, dvoulůžkový pokoj, obývací pokoj, kuchyň, jídelna, WC a koupelna s vanou. Ubytování pro šest osob. Část 2. Se nachází ve 2.NP a ve 3.NP a je zde jeden čtyřlůžkový pokoj, třílůžkový pokoj, 3x dvoulůžkový pokoj, obývací pokoj, jídelna, kuchyň, koupelna se sprchovacím koutem a WC, koupelna se sprchovacím koutem a vanou, 2x samostatné WC a místnost na odkládání věcí. Ubytování pro třináct osob. V celém objektu je tedy možno ubytovat celkem devatenáct osob a jedno batole (k dispozici je jedna postýlka bez pokrývek a povlečení). Tuto kapacitu není možno překračovat. 

13. Každá část dle článku 12. má samostatný plynový kotel. Nájemci si tedy mohou regulovat teplotu dle vlastního uvážení. Termostat pro 1. Část se nachází v jídelně (hned vedle kuchyně). Termostat pro 2. Část se nachází v obývacím pokoji (vedle vstupních dveří do 2.NP. Pokud si nájemce zatopí v krbu je nutno zvýšit nastavenou teplotu na tomto termostatu, jelikož by došlo při překročení nastavené teploty k vypnutí kotle a v ostatních částech 2.NP a 3.NP by se netopilo. Regulaci teploty v jednotlivých pokojích si mohou ubytovaní regulovat pomocí termostatických ventilů.

14. Minimální doba pobytu je dvě noci v období od 1.9. do 20.12. a od 2.1. do 30.6.. V období od 1.7. do 30.8. a v době od 21.12 do 1.1. je možný pobyt na sedm nocí. V letním období s nástupem a ukončením vždy v sobotu. Nástup k pobytu je vždy po 14.té hodině, dle dohody s pronajímatelem a ukončení pobytu vždy do 10.té hodiny dle dohody s pronajímatelem. Jiné časy a jinou délku pobytu je nutno vždy projednat s pronajímatelem. Pokud je kdokoliv z ubytovaných cizí státní příslušník je nájemce povinen tuto skutečnost pronajímateli oznámit již při objednání ubytování a před nástupem zaslat seznam těchto cizích státních příslušníků nejpozději 3 dny před nástupem ubytování (nutnost ohlášení těchto osob na cizineckou policii). V tomto seznamu musí být uvedeno jméno, bydliště, datum narození a číslo dokladu,(pas, OP), víza (pokud se jedná o vízový styk). Při převzetí objektu nájemcem se všichni ubytovaní starší osmnácti let (včetně cizích státních příslušníků), zapíší do Ubytovací knihy (z důvodu úhrady rekreačního poplatku, který je již součástí ceny za pronájem).

15. V případě zjištění, nebo způsobení vážných závad, nebo poruch, které by bránily bezproblémovému užívání objektu je nájemce povinen neprodleně vyrozumět pronajímatele objektu, nebo jeho zástupce, aby se zamezilo případným škodám na majetku a mohla být sjednána náprava. V opačném případě bude pronajímatel objektu nárokovat na nájemci finanční kompenzaci za způsobenou škodu a ušlý zisk. 

16. Nájemce je povinen před ukončením pobytu uvést prostory do původního stavu, udělat základní úklid (umýt použité nádobí, uložit věci na původní místo, sundat zapůjčené povlečení atd.) Nájemce je povinen osobně předat objekt pronajímateli, nebo jím pověřené osobě, provést odečet měřidel a zaplatit dle těchto odečtů úhradu za energie. V případě zjištění poškození, nebo zničení pronajatých prostor, nebo jejich vybavení je nájemce povinen pronajímateli, nebo jím pověřené osobě uhradit vzniklou škodu ihned na místě. Pronajímatel, nebo jeho zástupce je oprávněn tuto škodu uplatňovat po nájemci, jako na zástupci všech ubytovaných osob ve skupině, případně na osobě, která škodu způsobila (pokud je známa) a to včetně všech souvisejících nákladů a ušlého zisku. Nájemce se zavazuje poskytnout pronajímateli objektu, nebo jeho zástupci, k řešení škodní události veškerou potřebnou součinnost.

17. Nájemce, který užívá objekt jako celek, nebo některou z jeho částí, je povinen běhen pobytu umožnit pronajímateli, nebo jeho zástupci vstup do objektu a všech jeho částí za účelem kontroly dodržování těchto smluvních podmínek, stavu objektu a za účelem provedení případných oprav, nebo na základě jiných oprávněných důvodů. Dále je nájemce povinen umožnit pronajímateli objektu, nebo jeho zástupci provádění údržbových a servisních prací v celém objektu včetně venkovních prostor.

18. Tyto všeobecné podmínky pro pobyt v objektu Beskydka v Mostech u Jablunkova 36 nabývají účinnosti dne 1.3.2017. Nájemce uhrazením zálohy na účet pronajímatele stvrzuje, že s všeobecnými podmínkami souhlasí a zavazuje se i s ostatními osobami v jeho skupině je dodržovat. Dále se zavazuje, že tyto osoby s těmito všeobecnými podmínkami seznámí.